Spa i Turkmenistan

Åben kort
Lokal tid:
21:09:14

Desværre, der er ingen steder i Turkmenistan

Mest populære Kategorier:

Punkt af interesse

«Diller dünýäsi» dil merkezi

Görogly köçesi, 183 Aşgabat şäheri
point_of_interestLæs mere

International Turkmen-Turkish University

Ashgabat
universityLæs mere

Restaurant

Saher Salamy Fast Food

Gorogly Street 122, Ashgabat
restaurantLæs mere

Grill & Bar Altyn Ada

Taslama köçesi, Aşgabat
restaurantLæs mere

Logi

Yyldyz Hotel

2002/5 (Bagtyyarlyk), 17, Aşgabat
lodgingLæs mere

Ak Altyn Hotel

Magtymguly şaýoly 141/1, Aşgabat
lodgingLæs mere

📑 Alle kategorier i Turkmenistan

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning