Etablering i Turkmenistan

Åben kort
Lokal tid:
20:20:41

«Diller dünýäsi» dil merkezi

Görogly köçesi, 183 Aşgabat şäheri
point_of_interestLæs mere

International Turkmen-Turkish University

Ashgabat
universityLæs mere

Saray Pub Ashgabat

Gorogly street 122, Shopping Centre "Aşgabadyň Ýalkymy", Aşgabat
barLæs mere

BYYTM Turkmenistan Transportation Company

улица Гёроглы, Ashgabad
point_of_interestLæs mere

Aşgabadyñ ýalkymy söwda merkezi

Gorogly Street 122, Ashgabat
shopping_mallLæs mere

Altyn Açar Kafe

Gorogly Street 122, Ashgabat
cafeLæs mere

Saher Salamy Fast Food

Gorogly Street 122, Ashgabat
restaurantLæs mere

Fly-style Enayy

Gorogly Street, Ashgabat
clothing_storeLæs mere

Туркменско Японская Школа

Ashgabat
schoolLæs mere

Medical Emergency Hospital

Gorogly Street 120, Ashgabat
hospitalLæs mere

📑 Alle kategorier i Turkmenistan

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning